SAIGON'S BLACK GOLD

The elixir of Saigon...

Black gold w/condensed milk...The view...Moi...AU REVOIR

PN